Juriidiline

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. See privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid töötleb ja säilitab sihtasutus Malta Ordu, kes on isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja).

1.2. See privaatsuspoliitika kehtib ainult meie tegevuse kohta veebis ja kehtib meie veebisaidi kasutajatele teabe osas, mida nad jagasid ja/või koguvad Malta Ordu sihtasutuses.

1.3. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning muuhulgas töötleb isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja turvalisel viisil. Vastutav töötleja saab kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas õigusaktides sätestatuga.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Vastutava töötleja poolt kogutud, töödeldud ja säilitatud isikuandmeid on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete jagamisega vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt veebilehel otse või kaudselt vastutava töötlejaga jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab enda esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud andmete muutumisest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tagajärjel andmesubjektile või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

3. Kasutajate isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Pangakonto number;

3.1.6. Maksekaardi andmed.

3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus koguda veebilehe kasutajate kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaliseks on andmesubjekt, või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmeid;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

d) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on ülimuslikud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste poolt, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus; isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – kliendisuhete haldamine; isikuandmete maksimaalne säilitamise tähtaeg – 2 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine; isikuandmete maksimaalne säilitamise tähtaeg – vastavalt seaduses määratud tähtaegadele

3.4.4. Töötlemise eesmärk – turustamine; isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 1 aasta

3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada kasutajate isikuandmeid kolmandate osapooltega, näiteks ülekandeteenuseid osutavate ettevõtetega. Isikuandmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja. Vastutav töötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed töötlejale, kelleks on Maksekeskus AS.

3.6. Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid, rakendades organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ja nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid muuta või parandada.

4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid viimase antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. Oma õiguste teostamiseks saab andmesubjekt võtta ühendust veebilehe kasutajatoega aadressil info@orderofmalta.ee.

4.6. Oma õiguste kaitseks on andmesubjektil võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (GDPR, andmekaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades muudatustest andmesubjekte veebilehe https://orderofmalta.ee kaudu.

Kas oled huvitatud meie organisatsiooni toetamisest?

Kas soovite meid aidata?

Kas soovite meid aidata?

Anneta kiiresti meie organisatsioonile 10€!

900 1565